Statutul Asociatiei Pescar Club 21(extrase)

Anunţurile Asociaţiei Pescar Club 21

Moderatori: cezar, administrator, PETREMAN

cezar
Mesaje: 3605
Membru din: 23 Oct 2009, 16:11

Statutul Asociatiei Pescar Club 21(extrase)

Mesajde cezar » 30 Oct 2009, 13:43

Pentru o mai buna percepere a demersului nostru, prezentam extrasele cu clauzele cele mai importante.
Odata cu aparitia "site"-ului nostru (care se va produce in curand), Statutul , ROF-ul ca si alte documente importante vor fi expuse integral.
STATUTUL ASOCIAŢIEI “ PESCAR CLUB 21 “


Capitolul I – DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. - Asociaţia „ Pescar Club 21 ” este fondată, conform Actului Constitutiv de:
1. Chioibaşu Cezar Dan,
2. Coff Valeriu,
3. Daneş Gheorghe,
4. Dumitrescu Iancu,
5. Neagu Dumitru-Viorel,
6.Nedelcu Cristian Rene,
7. Ştefănescu Costin-Dragoş,
8. Stoica Dumitru – Ioan,
9. Vînturache Mihai - Octavian,
care s-au asociat şi au constituit susnumita Asociaţie în calitate de membri fondatori, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2. - Scopul Asociaţiei este acela de a promova acţiunile de pescuit recreativ-sportiv în cadrul natural, de a contribui la promovarea valorilor ecologice şi de protejare a biodiversităţii în ecosistemele acvatice şi zonele umede adiacente.
Art.3. - Denumirea Asociaţiei este ASOCIAŢIA “ Pescar Club 21 ”.
Art.4. – (1) Sediul social al Asociaţiei este în Bucureşti, str. Viesparilor nr. 43, sector 2
(2) Sediul social al Asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Adunării Generale, iar noul sediu social va fi înregistrat în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Art.5. - Asociaţia „ Pescar Club 21 ” se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată, ca persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.

Art.6. - (1)Patrimoniul social al Asociaţiei este alcătuit din suma de RON 2.250,
provenind din contribuţiile de RON 250, depuse de fiecare membru asociat.
(2)Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia în
vigoare pe numele Asociaţiei şi va fi folosit, în exclusivitate, pentru atingerea obiectivelor Asociaţiei.

Art.7. – Obiectivele Asociaţiei sunt:
a. promovarea şi dezvoltarea pescuitului recreativ-sportiv, cu predilecţie în mediul natural oferit de Dunăre, Delta Dunării şi Marea Neagră.
b. promovarea activităţii de eco-turism şi turism rural, în principal prin organizarea de programe speciale privind turismul organizat în locaţii situate la Dunăre, în Delta Dunării şi în diverse bazine piscicole naturale din ţară.
c. monitorizarea, prevenirea şi combaterea actelor de braconaj, de distrugere a fondului piscicol, a florei şi faunei asociate, precum şi a elementelor biocenotice din zonele umede adiacente, inclusiv prin stabilirea de parteneriate cu instituţiile publice responsabile.
d. monitorizarea fenomenelor de poluare cronică sau accidentală în bazinele acvatice, prin sesizarea şi cooperarea cu instituţiile abilitate în scopul limitării sau eliminării efectelor, respective refacerea stării naturale a ecosistemelor acvatice afectate prin poluare, braconaj sau calamităţi naturale.
e. colaborarea cu instituţiile abilitate ale statului în vederea reabilitării şi redării circuitului piscicol a unor zone degradate, grav afectate de calamităţile naturale sau accidente de natură ecologică.
f. formarea şi dezvoltarea unor bazine piscicole private pe teritoriul naţional, dezvoltarea de facilităţi adecvate pentru practicarea pescuitului recreativ-sportiv şi a
eco-turismului acvatic .
g. organizarea de cursuri, conferinţe şi consultanţă de specialitate în domeniul pescuitului recreativ-sportiv desfăşurat în mediul natural.
h. organizarea de competiţii de pescuit sportiv şi de activităţi conexe ale competiţiei
(promovare, managerizare, arbitraj etc)
i. organizarea de cursuri de iniţiere şi perfecţionare a copiilor şi a tinerilor în domeniul pescuitului sportiv şi a pescuitului competiţional, inclusiv prin promovarea principiilor ecologice şi de protecţie a mediului, precum şi a modalităţilor de aplicare practică a acestora.
j. editarea de publicaţii, tipărituri, materiale de promovare a pescuitului recreativ-sportiv, inclusiv prin construcţia unui site propriu (cod CAEN 221-2211,2212,2213,2215)

Capitolul II – MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art.8.- Asociaţia este formată din :
a. membri fondatori – persoanele care fondează Asociaţia şi constituie patrimoniul social iniţial, prin contribuţiile lor băneşti.
b. membri asociaţi – persoanele care se asociază ulterior fondării si contribuie astfel la completarea patrimoniului social; contribuţiile acestora vor fi echivalente cu acelea ale membrilor fondatori.
c. membri seniori – persoanele care provin din rândul cotizanţilor si care aderă la una din formele permanente de organizare a Asociaţiei ( Clubul Pescar la Dunăre şi în Deltă, Clubul Crapiştilor, Clubul Arbitrilor, Clubul Pescarilor de Spinning etc.).
Membrii fondatori şi asociaţi sunt membri de drept ai cluburilor, fără a achita alte contribuţii decât cele prevăzute la punctele a. si b. Apartenenţa la unul sau mai multe Cluburi presupune plata unei cotizaţii anuale, stabilite de Adunarea Generală, la propunerea Cluburilor.
d. membri cotizanti – persoanele care aderă la programul anual al Asociaţiei şi participă
la acţiunile asociaţiei; aceste persoane achită o cotizatie anuală al carui nivel il stabileşte
Adunarea Generală a Asociaţiei.
e. membri de onoare – persoane care au adus şi aduc servicii deosebite Asociaţiei pe plan moral sau material.

Art.9. (1) – Calitatea de membru asociat sau membru senior se dobandeşte în urmatoarele condiţii:
a. acceptă prevederile Actului Constitutiv/Statutul Asociaţiei, precum şi Regulamentul de Ordine Interioară.
b. achită taxa de înscriere corespunzătoare calităţii pe care o alege.
c. prezintă trei recomandări din partea unor membri fondatori (sau asociaţi cu vechime minimă de un an) în cazul membrilor asociaţi sau trei recomandări din partea membrilor seniori, în cazul admiterii în categoria acestora din urmă
(2) – Calitatea de membru asociat sau membru senior se poate pierde în urmatoarele condiţii:
a. prin retragerea unilaterală a membrului asociat sau senior, exprimată în scris
b. prin excludere. Excluderea se poate face în cazul unor abateri grave de la prevederile Actului Constitutiv sau ale Regulamentului de Ordine Interioară, pe baza propunerii motivate, exprimată în scris, de catre Consiliul Director si aprobate de Adunarea Generală a Asociatiei statutar constituită, cu votul majorităţii de 2/3 din numărul membrilor prezenţi.
(3) – Calitatea de membru cotizant se obţine odată cu aprobarea cererii de adeziune si achitarea cotizaţiei si se poate pierde în condiţiile unor abateri similare celor de la punctul (2) al prezentului articol.
(4) – Calitatea de membru de onoare se conferă persoanelor prevazute la art.8, lit.e. si poate fi retrasă numai în condiţiile art.9(2), lit.b.
(5) – Calitatea de membru fondator nu poate fi retrasă sau pierdută, dar, la propunerea Consiliului Director, Adunarea Generală a Asociaţiei poate proceda la suspendarea acestuia, pe o perioada determinată, în condiţii similare celor detaliate la art.9(2) lit.b.

Art.10. – Membrii asociaţi, seniori sau cotizanţi care se retrag sau sunt excluşi îşi pierd drepturile asupra patrimoniului social al Asociaţiei, dar sunt obligaţi să-şi achite eventualele debite sau restanţe financiare.

Art.11 (1). – Membrii fondatori si membrii asociati au următoarele drepturi:
a. să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director şi în Comisia de Cenzori.
b. să formuleze cereri, propuneri, sesizări.
c. să-şi exprime prin vot direct opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale.
d. să propună motivat introducerea/excluderea de pe ordinea de zi a Adunării Generale a unor puncte.
e. să solicite şi să primească sprijin din partea Asociaţiei în vederea soluţionării problemelor apărute pe parcursul activităţilor specifice Asociaţiei.
(2) – Membrii seniori şi membrii cotizanţi au următoarele drepturi:
a. de a participa, prin reprezentanţii pe care şi-i desemnează anual în mod democratic (doi reprezentanţi ai membrilor seniori şi doi reprezentanţi ai membrilor cotizanţi) la lucrările Adunării Generale, cu drepturi echivalente celor prevăzute la art.11(1).
b. de a fi aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, în condiţiile în care au o
vechime neîntreruptă în cadrul Asociaţiei de minimum trei ani.
c. de a fi invitaţi să participe la lucrările Consiliului Director, atunci când se dezbat
probleme de larg interes pentru categoriile de membri din care fac parte.
d. de a participa la toate acţiunile prevăzute de Programul Anual de Activităţi al
Asociaţiei, în condiţii similare celor aplicate celorlalte categorii de membri.

Art.12. – Toti membrii Asociaţiei, indiferent de categoria lor, au urmatoarele obligaţii:
a. să respecte, fără rezerve, Actul Constitutiv/Statutul, regulamentele şi hotărârile
Adunării Generale.
b. să-şi achite obligaţiile financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat.
c. să apere şi să promoveze interesele şi imaginea societăţii.
d. să contribuie la realizarea scopurilor acţiunii, la atingerea obiectivelor Asociaţiei
şi la dezvoltarea activitătii de pescuit recreativ-sportiv.
e. să cunoasca şi să respecte legislaţia în vigoare cu privire la pescuitul recreativ-
sportiv.


Capitolul III - RESURSELE PATRIMONIALE


Art.13.- Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei se completează cu venituri din cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor, din contribuţiile voluntare din partea membrilor, precum şi din sponsorizări, prestarea de servicii cu plata, subvenţii, donaţii, moşteniri şi alte contribuţii în bani sau/şi în natură, de la persoane fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare.

Capitolul IV - CONDUCEREA SI CONTROLUL
ASOCIAŢIEI

Secţiunea I

Adunarea Generală

………………………..

Art.17.- (1) La lucrările Adunării Generale participă:
a. membrii fondatori
b. membrii asociati
c. reprezentanţii membrilor seniori, aleşi de membrii aparţinând acestei categorii.
d. reprezentantii membrilor cotizanţi, aleşi de membrii care intră în această categorie.
e. membri de onoare, în calitate de invitaţi permanenţi
f. membri cotizanţi, pe baza de invitaţie.
Categoriile de membri enumerate la punctele a, b, c şi d au drept de vot egal, iar categoriile enumerate la punctele e.si f. pot participa la discuţii, pot face propuneri, dar nu votează.
……………………………………………………..

Art.18. – Alegerile pentru Consiliul Director şi cenzor/Comisia de cenzori au loc o dată la 4 (patru) ani, cu excepţia cazurilor de retragere, revocare sau deces, situaţie în care funcţiile devenite vacante se completează în cadrul următoarei Adunări Generale.

...............................................................................

Secţiunea a II-a
Consiliul Director

Art.25. – (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunărilor Generale.
(2) Consiliul Director este alcătuit din 7 (şapte) persoane, după cum urmează:
a. preşedinte
b.(3) trei vicepreşedinţi
c. secretar
d. purtator de cuvant
e. membru
(3) Membrii Consiliului Director se aleg prin vot direct de către Adunarea Generală, din rândul persoanelor cu drept de vot, cf.art.17 (1) pct.a.,b., c.şi d.
Funcţiile prevăzute la art.25 (2) lit. a,c şi d. pot fi ocupate de persoane care corespund art.8, lit.a şi b.
……………………………………..


Secţiunea III

Art.32. – Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un cenzor sau o comisie de cenzori formată din 3 persoane (dacă asociaţia cuprinde mai mult de 100 de membri înscrişi în asociaţie, prin alegere acestora de către Adunarea Generală.

..........................................................................


CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE

Art.48. – Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legii.

Redactat şi editat în 6 (şase) exemplare, la Asociaţia “ Pescar Club 21 ”, cu sediul în Bucureştii, str. Viesparilor nr.43, Sector 2.

Înapoi la “Anunţuri Pescar Club 21”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 2 vizitatori